The Other Vincent

24 | Batangas | Night shift | Likes strawberry | Snub | Flirt sometimes | Cool friend | Stupid when in love

Lazy Sunday. Where to go?

Gusto ko sanang tumakas sa mundong ito
Ngunit sa huli ako’y nahinto
matagal na pala akong tumatakbo
Tumatakbo palayo as mga ala-ala mo.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter